top of page

Dreamcatcher

Public·54 members
Christopher Robinson
Christopher Robinson

Cambridge Preliminary English Test Extra Students Book With Answers And Cd Rom


This book covers the vocabulary needed for the PET Exam and provides students with practice of exam tasks from each paper. It includes common learner error warnings and exam tips to help students improve their exam performance.
cambridge preliminary english test extra students book with answers and cd rom


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvittuv.com%2F2u4WgZ&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2weO6S29ARoU_PkueKWeaf  • \r\nPosiadamy w ofercie publikacje akademickie oraz szeroki wyb\u00F3r ksi\u0105\u017Cek z literatury polskiej i zagranicznej. W naszych zbiorach znajd\u0105 Pa\u0144stwo publikacje z ka\u017Cdej interesuj\u0105cej dziedziny naukowej, mi\u0119dzy innymi:\r\n\r\nNauk humanistycznych\r\nNauk spo\u0142ecznych\r\nNauk ekonomicznych\r\nNauk przyrodniczych\r\n\r\nOpr\u00F3cz fachowej literatury specjalistycznej obejmuj\u0105cej publikacje akademickie, napisane przez najwi\u0119kszych fachowc\u00F3w z danej dyscypliny, oferujemy szeroki wachlarz ksi\u0105\u017Cek z literatury pi\u0119knej, zar\u00F3wno polskiej, jak i zagranicznej.\r\nDzia\u0142 literacki jest na bie\u017C\u0105co uzupe\u0142niany o nowo\u015Bci i bestsellery rynku wydawniczego, ale nie zawiedzie tak\u017Ce tych z Pa\u0144stwa, kt\u00F3rzy pragn\u0105 zaopatrzy\u0107 si\u0119 w nie\u015Bmiertelne klasyki. Dzia\u0142 literatury pi\u0119knej podzielony zosta\u0142 przez nas na poddzia\u0142y zwi\u0105zane z literatur\u0105 m\u0142odzie\u017Cow\u0105, a tak\u017Ce r\u00F3\u017Cnorodnymi gatunkami, na przyk\u0142ad gatunkiem fantastycznym, spo\u0142eczno-obyczajowym, science fiction i wieloma innymi. W ka\u017Cdej z kategorii znajd\u0105 Pa\u0144stwo pozycje uporz\u0105dkowane wed\u0142ug popularno\u015Bci, nowo\u015Bci, a tak\u017Ce alfabetycznie i wed\u0142ug wydawnictwa, co u\u0142atwi proces poszukiwa\u0144 i decyzj\u0119.\r\nW naszej ofercie znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C praktyczne albumy i s\u0142owniki, podr\u0119czniki szkolne i akademickie, przewodniki turystyczne i mapy, a tak\u017Ce publikacje w formie audiobook\u00F3w, kt\u00F3rych mo\u017Cna s\u0142ucha\u0107 w podr\u00F3\u017Cy.\r\nOsobn\u0105 kategori\u0119 stanowi\u0105 ksi\u0105\u017Cki obcoj\u0119zyczne, szczeg\u00F3lnie przydatne dla os\u00F3b chc\u0105cych aktywnie \u0107wiczy\u0107 umiej\u0119tno\u015Bci j\u0119zykowe oraz \u0142\u0105czy\u0107 przyjemne z po\u017Cytecznym. Pojawiaj\u0105 si\u0119 w niej r\u00F3wnie\u017C ksi\u0105\u017Cki, kt\u00F3re na razie nie doczeka\u0142y si\u0119 t\u0142umaczenia na j\u0119zyk polski, a kt\u00F3re zas\u0142uguj\u0105 na to, by polscy czytelnicy si\u0119 z nimi zapoznali.\r\nZach\u0119camy r\u00F3wnie\u017C do zapoznania si\u0119 z bogat\u0105 kolekcj\u0105 czasopism.\r\nKa\u017Cda z kategorii ksi\u0105\u017Cek jest regularnie uzupe\u0142niana, by wychodzi\u0107 naprzeciw potrzebom ka\u017Cdej czytelniczki i czytelnika."},"url":"\/Ksiazki\/Publikacje-akademickie,2195457,k.html","value":"Publikacje akademickie","shortValue":"Publikacje akademickie","description":"Publikacje akademickie s\u0105 niezb\u0119dn\u0105 pomoc\u0105 dydaktyczn\u0105 dla student\u00F3w i wyk\u0142adowc\u00F3w. W tej kategorii zebrali\u015Bmy dla Pa\u0144stwa teksty specjalist\u00F3w z takich dziedzin, jak nauki humanistyczne, nauki spo\u0142eczne, ekonomiczne, medyczne, \u015Bcis\u0142e i przyrodnicze. Ka\u017Cda taka kategoria zawiera podkategorie, aby poszukuj\u0105cy ksi\u0105\u017Cki z konkretnego tematu w \u0142awy spos\u00F3b nawigowali.\r\nZnajdziecie tu Pa\u0144stwo nie tylko podr\u0119czniki, ale r\u00F3wnie\u017C inne materia\u0142y edukacyjne, takie jak zeszyty \u0107wicze\u0144, atlasy i inne opracowania. Tego typu publikacje okazuj\u0105 si\u0119 niezb\u0119dne z procesie uczenia si\u0119, niezale\u017Cnie od etapu edukacyjnego.\r\nWierzymy, \u017Ce tylko ksi\u0105\u017Cki tworzone przez specjalist\u00F3w b\u0119d\u0105 najbardziej godnym zaufania \u017Ar\u00F3d\u0142em wiedzy, zw\u0142aszcza dla student\u00F3w, kt\u00F3rzy poszukuj\u0105 wsparcia i wskaz\u00F3wek przed egzaminami, zaliczeniami czy do pisania pierwszych, samodzielnych prac naukowych.\r\nAutorzy publikacji akademickich dziel\u0105 si\u0119 swoim do\u015Bwiadczeniem i wszechstronn\u0105 wiedz\u0105, by adepci sztuk wszelakich mogli w \u0142atwiejszy spos\u00F3b przyswoi\u0107, uporz\u0105dkowa\u0107 i utrwali\u0107 materia\u0142.\r\nCo wi\u0119cej, publikacje zawarte w tej kategorii nale\u017C\u0105 do sprawdzonych wydawnictw naukowych. Opr\u00F3cz ksi\u0105\u017Cek Wydawnictwa PWN, znajd\u0105 Pa\u0144stwo r\u00F3wnie\u017C materia\u0142y wydawnictw Uniwersytetu Jagiello\u0144skiego, \u0141\u00F3dzkiego, Wydawnictwa Naukowego UAM, a tak\u017Ce naukowych wydawnictw zagranicznych, ciesz\u0105cych si\u0119 renom\u0105 na ca\u0142ym \u015Bwiecie, takich jak Cambridge University Press.\r\nStudenci, nauczyciele akademiccy i praktycy pracuj\u0105cy ju\u017C w zawodzie \u2013 wszyscy znajd\u0105 odpowiedni\u0105 dla nich publikacj\u0119 naukow\u0105 z interesuj\u0105cego ich tematu.","url":"\/Ksiazki\/Nauki-humanistyczne,2195458,k.html","value":"Nauki humanistyczne","shortValue":"Nauki humanistyczne","description":"","url":"\/Ksiazki\/Filologie-obce,2195486,k.html","value":"Filologie obce","shortValue":"Filologie obce","description":"Je\u015Bli\r\nuczysz si\u0119 j\u0119zyka angielskiego, niemieckiego lub jakiegokolwiek innego z j\u0119zyk\u00F3w\r\nobcych i szukasz profesjonalnych pomocy do nauki j\u0119zyk\u00F3w, czy to dla\r\npocz\u0105tkuj\u0105cych czy dla zaawansowanych \u2013 zapraszamy do naszego sklepu do\r\nkategorii J\u0119zyki obce. Znajdziesz tutaj liczne ksi\u0105\u017Cki, s\u0142owniki, podr\u0119czniki\r\ndo nauki j\u0119zyk\u00F3w obcych, a ponadto przyst\u0119pnie napisane poradniki, rozm\u00F3wki, fiszki,\r\nmateria\u0142y, pakiety i kursy renomowanych wydawnictw j\u0119zykowych, przygotowane dla\r\nuczni\u00F3w, student\u00F3w, os\u00F3b doros\u0142ych i samouk\u00F3w na ka\u017Cdym poziomie nauki j\u0119zyka. Oferujemy\r\nzar\u00F3wno ksi\u0105\u017Cki do nauki szkolnej jak i podr\u0119czniki do samodzielnego zdobywania\r\numiej\u0119tno\u015Bci j\u0119zykowych. Gramatyka, wymowa, s\u0142ownictwo\u00A0 - w ka\u017Cdej z tych dziedzin znajdziesz u nas\r\nodpowiedni\u0105 pomoc, atrakcyjnie wydan\u0105 na wysokim poziomie merytorycznym.\r\nPolecamy tak\u017Ce repetytoria dla maturzyst\u00F3w oraz liczne publikacje, w tym tak\u017Ce\r\ntesty, przygotowuj\u0105ce do rozmaitych egzamin\u00F3w i u\u0142atwiaj\u0105ce zdobycie\r\ncertyfikat\u00F3w j\u0119zykowych. Nasze ksi\u0105\u017Cki do nauki j\u0119zyk\u00F3w obcych pomog\u0105 Ci\r\nskutecznie opanowa\u0107 s\u0142ownictwo i zawi\u0142o\u015Bci gramatyczne, a tak\u017Ce sprawdzi\u0107 i\r\nsystematycznie poszerza\u0107 ju\u017C\u00A0 posiadan\u0105\r\nwiedz\u0119. Dla os\u00F3b, kt\u00F3re ju\u017C w\u0142adaj\u0105 j\u0119zykiem obcym oferujemy publikacje,\r\ndoskonal\u0105ce umiej\u0119tno\u015B\u0107 pisania profesjonalnych tekst\u00F3w og\u00F3lnych i biznesowych,\r\na tak\u017Ce pozycje, kszta\u0142c\u0105ce w zakresie korespondencji handlowej. Nauk\u0119 wspomo\u017Ce\r\nbogata oferta s\u0142ownik\u00F3w j\u0119zykowych, og\u00F3lnych i tematycznych, wydanych w formie\r\ntradycyjnej i na no\u015Bnikach elektronicznych.","url":"\/Ksiazki\/Jezykoznawstwo,2195487,k.html","value":"J\u0119zykoznawstwo","shortValue":"Jezykoznawstwo","description":"","url":"\/Ksiazki\/Nauka-o-jezyku,2195488,k.html","value":"Nauka o j\u0119zyku","shortValue":"Nauka o jezyku","description":"","url":"\/Ksiazki\/Jezyk-angielski,2195489,k.html","value":"J\u0119zyk angielski","shortValue":"Jezyk angielski","description":"","url":"\/First-Trainer-Six-Practice-Tests-without-Answers-Audio,606634276,p.html","value":"First Trainer Six Practice Tests without Answers + Audio","shortValue":"First Trainer Six Practice Tests without Answers + Audio","description":"Six full practice tests with tips and training for the 2015 revised Cambridge English: First (FCE). First Trainer Second edition offers six practice tests for the revised Cambridge English: First (FCE) exam combined with easy-to-follow guidance and exam tips. The first two tests are fully guided with advice on how to tackle each paper. Extra practice activities, informed by the Cambridge Learner Corpus, a bank of real candidates' exam papers, focus on areas where students typically need the most help. This 'without answers' version is ideal for class use. Audio for the listening and speaking test activities is available online for download. Audio CDs featuring the listening material are also available, separately."];dataLayer.push( ecommerce: null );dataLayer.push('ecommerce' : 'detail' : 'actionField': 'list': null,'products': ['name': "First Trainer Six Practice Tests without Answers + Audio",'id': "9781107470170",'price': "103.70",'brand': "Cambridge University Press",'category': "J\u0119zyk angielski",'variant': "book",],'productCategory' : breadCrumb[1] ? breadCrumb[1].value : null,'productSubCategory': breadCrumb[2] ? breadCrumb[2].value : null,'productDomain': breadCrumb[3] ? breadCrumb[3].value : null,'productAuthor' : "id":74751733,"personAlias":"id":74653115,"name":null,"surname":null,"secondaryName":null,"displayName":"Peter May","mainAliasDisplayName":"Peter May","mainAlias":false,"initial":"\u0000","personId":74620347,"imageId":null,"shortDescription":null,"aliases":null,"description":null,"birthDate":null,"deathDate":null,"lastUrl":null,"personRole":"id":65372160,"symbol":"author","roleName":"Autor");});/*]]>*/ Produkt niedostępny Zarezerwuj i odbierz w księgarni stacjonarnej PWN Dodaj do schowka Opis

  • Dane szczegółowe

First Trainer Six Practice Tests without Answers + Audio Six full practice tests with tips and training for the 2015 revised Cambridge English: First (FCE). First Trainer Second edition offers six practice tests for the revised Cambridge English: First (FCE) exam combined with easy-to-follow guidance and exam tips. The first two tests are fully guided with advice on how to tackle each paper. Extra practice activities, informed by the Cambridge Learner Corpus, a bank of real candidates' exam papers, focus on areas where students typically need the most help. This 'without answers' version is ideal for class use. Audio for the listening and speaking test activities is available online for download. Audio CDs featuring the listening material are also available, separately.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page